Borderfire

45 tekstów – auto­rem jest Bor­derfi­re.

Przez sztukę przyb­liżam się do nieba. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 lipca 2014, 20:23

Noc

Ciem­na nocy,
przy­jaciółko zrezygnowanych,
roz­grze­wasz mnie do głębi
gwiaz­da­mi niez­nający­mi rozpaczy.

Dzi­ka nocy,
wro­gu ułożonych,
za­bierasz mnie na spotkanie
z ko­tem od­rzu­caja­cym powinności.

Ta­jem­nicza nocy,
kochan­ko zagbionych,
us­po­kajasz mnie dźwiękiem
po­toku szczęśliw­sze­go bez ce­lu i przyczyny.

Szlachet­na nocy,
po­cie­szy­ciel­ko zmar­twionych,
orzeźwiasz mój umysł chłod­nym powietrzem,
gdy natrętne myśli przepływają. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 kwietnia 2014, 21:29

Każda łza jest nieroz­wiąza­nym problemem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2014, 20:45

Bez kon­fron­tacji z przeszłością nie zbu­dujesz przyszłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 marca 2014, 00:34

Wycofanie

Może spełnią się mo­je pragnienia.
Wszak pragnęłam tyl­ko jednego.
Wsłuchuję się w swój umysł.
Porzu­cam po­wie­rzchow­ne emocje.
Nig­dy już nie zawładną mną.
Za­mykam oczy.
Unoszę ramiona.
Wzla­tuję w górę,
by stać się powietrzem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2014, 16:23

Burza

Pot­rze­buję podpory,
by przet­rzy­mać sza­lejącą burzę.
Na gra­nicy obłędu
błąkam się
szu­kając te­go, co prawdziwe.
Nieod­po­wied­ni to czas,
nieod­po­wied­nie miejsce.
Czymże jes­tem ja?
Pustą muszlą,
niez­nającą swe­go położenia.
Pot­rze­buję podpory,
by przet­rzy­mać sza­lejącą burzę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2014, 13:32

Jeśli mnie znieważasz, nie płacz po mo­jej śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 lutego 2014, 19:41

Wro­gowie mo­tywują sku­teczniej niż przyjaciele. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2014, 13:28

Pokocham

Po­kocham, gdy
będę szła obok Ciebie, nie za Tobą.
Gdy za­kochasz sie w moich łzach, nie w uśmiechu.
Gdy zro­zumiesz to, co we mnie skomplikowane
i uwiel­bisz to, co najmroczniejsze.
Po­kocham, gdy
dasz mi szczęście nieswiadomie.
Po­kocham, gdy
będziesz zdo­bywał mnie po kawałku
i nie po­siądziesz całkowicie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 21:48

Praw­dzi­wym upo­korze­niem jest porzu­cenie przez osobę na której Ci za­leży, za cechę, której sa­ma u siebie nienawidzisz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 stycznia 2014, 19:35

Borderfire

Zeszyty
  • Iluzje – Mo­je złudze­nia

  • Kobiece  – Ana­liza psychi­ki ko­biecej

  • Niebanane – Na po­hybel ba­nałom!

  • Piekło – Ogień czy dep­resja?

  • Zakochanie  – O na­miet­nej miłości

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Borderfire

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 lipca 2014, 20:34wdech sko­men­to­wał tek­st Przez sztukę przyb­liżam się [...]

8 lipca 2014, 20:23Borderfire do­dał no­wy tek­st Przez sztukę przyb­liżam się [...]